Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Podstawowe działania

Reprezentowanie i ochrona interesów członków Oddziału, propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania. Promowanie działalności członków oraz udzielanie im pomocy prawnej i zawodowej. Dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców – członków Oddziału.

Formy prowadzonej działalności

Zebrania plenarne członków – odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. Program każdego zebrania składa się z dwóch części:

  • część organizacyjno-statutowa, w której Zarząd Oddziału składa sprawozdanie z działalności między zebraniami, omawiane są zagadnienia członkowskie i przekazywane są informacje z działalności Zarządu Głównego PSRWN oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • część szkoleniowa – obejmująca praktyczne informacje dotyczące warsztatu rzeczoznawcy oraz przepisów prawa w dziedzinie wyceny nieruchomości.

Szkolenia – w ramach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych organizujemy szkolenia, na które zapraszani są wykładowcy o uznanej, w naszym środowisku, pozycji i dorobku. Szkolenia są otwarte, co oznacza że mogą w nich uczestniczyć osoby niebędące członkami Oddziału. Prowadzimy praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz organizujemy egzaminy na uprawnienia zawodowe.

Biuletyn Rzeczoznawcy Majątkowego – ukazuje się od 1995 r. jako kwartalnik o charakterze przede wszystkim informacyjnym, często zawiera również pozycje publicystyczne oraz stały kącik rozrywki czyli „wyceniarski kącik szaradziarski”.

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza – jej zadaniem jest ocena prawidłowości wykonania operatów szacunkowych w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego lub organ, któremu operat został przedstawiony jako dowód w postępowaniu. Podstawą podejmowania działań w tym zakresie jest wniosek zainteresowanego skierowany do Oddziału w trybie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity po zmianach Dz. U. nr 173, poz. 1218 z 2007 r.).

Klub Dyskusyjny Rzeczoznawcy Majątkowego – spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Oddziału. tematy poruszane w dyskusjach są ustalane przez członków Stowarzyszenia na zasadzie dobrowolności i największego zainteresowania.

Historia oddziału

W lipcu 1992 r. na zjeździe założycielskim w Olsztynie powołane zostało do życia Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.
Historia naszego Oddziału rozpoczyna się w dniu 22.10.1992 r., kiedy to grupa członków PSRWN zamieszkałych na terenie województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego zainicjowała powołanie Oddziału Regionalnego w Łodzi.
W następstwie podjętych działań w dniu 3.12.1992 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków PSRWN tworzących Oddział Regionalny w Łodzi. Podczas zebrania, w którym uczestniczyło 57 osób ukonstytuowały się władze Oddziału, a pierwszym prezesem został Tomasz Telega. Formalnie istniejemy od 15.01.1993 r., bowiem w tym dniu Zarząd Główny PSRWN podjął uchwałę o utworzeniu Oddziału Regionalnego w Łodzi.

Jak zostać członkiem stowarzyszenia

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel RP, który posiada uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości, uzyska rekomendację dwóch członków Oddziału i uchwałą Zarządu Oddziału zostanie przyjęty w poczet członków PSRWN. Osoby nie posiadające uprawnień zawodowych, które ukończyły studia dające prawo do ubiegania się o takie uprawnienia – przy zachowaniu procedury jak wyżej – mogą być przyjęte na kandydatów PSRWN.