Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 
§ 57.30) 1. Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
a także datę jego sporządzenia.

2. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, każdy z nich podpisuje operat szacunkowy, a także podaje imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w sposób, o którym mowa w ust. 1.

§ 57a.31) Dane, o których mowa w art. 155 ust. 2 ustawy, rzeczoznawca majątkowy poświadcza podpisem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, chyba że po-świadczenie tych danych jest możliwe w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis stosuje się również w przypadku poświadczenia danych przez kilku rzeczoznawców majątkowych.

§ 58. 1.32) Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, oraz analizy, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.
 
Biorąc powyższe przepisy prawa wyrobienie pieczątki skraca czas  sporządzenia operatu szacunkowego.
Koszt wykonania pieczątki rzeczoznawcy majątkowego na dzień 01.12.2021 roku:
 
– pieczątka automatyczna – 110,90 zł,
– pieczątka metalowa 50,41 zł
– wymiana wkładu w pieczątce 30 zł
 
Wpłaty dokonuje się na konto PFSRM.
Przed wpłatą proponujemy skontaktować się z pracownikiem federacji odpowiedzialnym za sprawy związane z pieczątkami .
 

Anna Bromińska
telefon: 797-293-253, 22 627 11 37
e-mail: sekretariat@pfsrm.pl