Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Praktyki

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 169,88 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.
 
W sprawie praktyk proszę się kontaktować z Panem Wojciechem Pioruńskim
Dane kontaktowe:

736-051-176
wojciechpiorunski@gmail.com

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

oraz
ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI PSRWN.

W celu odbywania praktyki zawodowej na rzeczoznawcę majątkowego pod kierunkiem Oddziału Regionalnego w Łodzi PSRWN

skontaktuj się z Sekretariatem  w jego godzinach pracy.

– telefonicznie pod numerem    505 489 025 lub (42) 630-94-79 ,
– mailowo  biuro@psrwn-lodz.pl

Zatem na podstawie art. 197 pkt 1–5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ukazał się zmieniony przepis wykonawczy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2006), który określa sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, regulamin organizacji tej praktyki, jej program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyki i koszt jego wydania.

Zgodnie z zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 177.

1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) posiada wyższe wykształcenie;
4)  ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
5)  odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.