Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Oddział Regionalny w Łodzi im. prof. Andrzeja Hopfera

Dołącz do nas

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w skrócie PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Nasze stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który posiada uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem i zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału PSRWN. Osoby mające prawo ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego mogą być przyjęte na kandydata PSRWN.

Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć w wybranym oddziale regionalnym stowarzyszenia.

Członkowie PSRWN są obowiązani do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PSRWN,
2) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych PSRWN, w tym ustawicznego kształcenia i doskonalenia warsztatu rzeczoznawcy majątkowego,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w PSRWN,
5) współdziałania z organem, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przy budzącym wątpliwości oszacowaniu wartości nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego ma cechy wolnego zawodu, ma charakter indywidualnego działania i indywidualnej odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu  z dnia 2.12.2001r. wskazał iż charakter zawodu i znaczenie czynności rzeczoznawcy majątkowego dla ochrony interesu publicznego, pozwalają zaliczyć ten zawód do zawodu zaufania publicznego. 

Rzeczoznawca majątkowy jest rzecznikiem ochrony interesu publicznego i społecznego, nie działa w interesie zleceniodawcy lecz kieruje się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Jego obowiązkiem jest wykonywanie czynności szacowania wartości praw do nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej (art. 175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej ugn).

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu, stanowią tajemnicę zawodową, w szczególności informacje te nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy postanowią inaczej.  

Usługi rzeczoznawców majątkowych są niezbędne w działaniach różnych podmiotów publiczno-prawnych, sądów, instytucji ubezpieczeniowych oraz banków powszechnych i hipotecznych udzielających kredytów. Klientami są także osoby fizyczne i prawne zamierzające dokonać ważnych w życiu transakcji majątku (np. sprzedaż lub zakup domu, mieszkania i innego rodzaju nieruchomości) lub praw do nieruchomości.